"ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي
ته شوې د پښتو غزله ځوان، زه دې بابا کړم"

Hamza Baba

(Sta pa anango ke da Hamza da veeno sra di,
Ta Shwe da pukhto Ghazala zwan, za de baba kram)

"

ما کږه ورته لیمه کړل زما سر نه ټیټیدي

شاید چی په الفت کی هم افغان پاته کیدم

حمزه شينواری

"

"I lowered but gaze but could not bow my head, 
Perhaps, even in love, I was going to stay Afghan.” 

- Amir Hamza Shinwari

(via musaafer)